1Så sa Herren til Noah: Gå inn i arken, du og hele ditt hus! For jeg har funnet at du er rettferdig for mitt åsyn i denne slekt. 2Av alle rene dyr skal du ta dig ut syv par, han og hun, men av de dyr som ikke er rene, ett par, han og hun; 3likeså av himmelens fugler syv par, han og hun, for å holde deres slekter i live på jorden. 4For om syv dager vil jeg la det regne på jorden i firti dager og firti netter, og jeg vil utrydde av jorden alt levende som jeg har skapt. 5Og Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham. 6Noah var seks hundre år gammel da vannflommen kom over jorden. 7Da gikk Noah og hans sønner og hans hustru og hans sønners hustruer med ham inn i arken for å berge sig for vannflommen. 8Av de rene dyr og av de dyr som ikke er rene, og av fuglene og av alt det som kryper på jorden, 9gikk par for par inn til Noah i arken, han og hun, således som Gud hadde befalt Noah. 10Da nu de syv dager var til ende, kom flommens vann strømmende over jorden. 11I det år da Noah var seks hundre år gammel, i den annen måned, den syttende dag i måneden, den dag brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser åpnedes, 12og regnet strømmet ned på jorden i firti dager og firti netter. 13På denne samme dag gikk Noah og Sem og Kam og Jafet, Noahs sønner, og Noahs hustru og hans sønners tre hustruer med dem inn i arken, 14de og alle de ville dyr efter sitt slag og alt feet efter sitt slag og alt krypet som rører sig på jorden, efter sitt slag og alle fuglene efter sitt slag, alt som flyver, alt som har vinger. 15Og de gikk inn til Noah i arken, par for par av alt kjød som det var livsånde i. 16Og de som gikk inn, var han og hun av alt kjød, således som Gud hadde befalt ham. Og Herren lukket efter ham. 17Da kom vannflommen strømmende over jorden i firti dager, og vannet vokste og løftet arken, og den blev hevet over jorden. 18Og vannet steg og øket storlig over jorden; og arken fløt bortover vannflaten. 19Og vannet steg høiere og høiere over jorden, så alle de høie fjell under hele himmelen blev skjult. 20Femten alen høit steg vannet over fjellene, så de skjultes. 21Da omkom alt kjød som rørte sig på jorden, både fuglene og feet og de ville dyr og alt det som yrte og vrimlet på jorden, og alle menneskene. 22Alt som hadde livsens åndedrag i sin nese, alt det som var på det tørre land, døde. 23Og han utryddet hvert liv som var på jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen; de blev utryddet av jorden, og bare Noah blev igjen, og det som var med ham i arken. 24Og vannet holdt sig over jorden i hundre og femti dager.